Sverigepil nedåt

ANVÄNDARVILLKOR

1. GILTIGHET OCH ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

1.1     Dessa användarvillkor gäller för alla tjänster som Klassträffen Sweden AB/StayFriends.se (”StayFriends”) erbjuder och tillhandahåller sina användare. Genom att fylla i sina uppgifter i samband med registreringen för StayFriends tjänster, godkänner användaren användarvillkoren. Användaren är medveten om och samtycker till att löpande ändringar i dessa användarvillkor genomförs och därefter publiceras på StayFriends webbplats. Det är användarens ansvar att hålla sig informerad om vid var tid gällande användarvillkor. Ändringarna anses ha godkänts om användaren inte skriftligen har kommit med invändningar inom fyra veckor från det att ändringarna har tillkännagetts genom att StayFriends via e-post informerat användaren om de ändrade användarvillkoren.
1.2   Användaren måste ha fyllt arton år för att få använda StayFriends tjänster. En person som har fyllt sexton år, får dock använda tjänsterna under förutsättning att den personens förmyndare har gett sitt samtycke till det. En person som har fyllt sexton år, bekräftar genom sin registrering som användare att dess förmyndare har gett sitt samtycke till användningen av tjänsterna.


2. STAYFRIENDS TJÄNSTER

2.1     StayFriends tjänster erbjuder användaren möjlighet att återuppta kontakten med gamla vänner (från skoltiden) som han eller hon har tappat kontakten med. För det ändamålet erbjuder StayFriends bland annat följande tjänster:
  • Användaren registrerar sina kontaktuppgifter i StayFriends databas och gör det således möjligt för sina gamla klasskamrater, föreningsvänner eller andra vänner från förr, som liksom användaren också har registrerat sig på StayFriends, att komma i kontakt med honom eller henne.
  • Efter sin registrering på StayFriends har användaren möjlighet att söka efter tidigare skolkamrater och vänner som finns registrerade i StayFriends databas.
  • Användaren kan också lägga in uppgifter om personer som ännu inte har registrerat sig som användare på StayFriends, förutsatt att användaren dessförinnan har inhämtat deras samtycke. Dessa kontaktas då av StayFriends (eller om användaren så önskar i hans eller hennes namn) och ombeds att också registrera sig på StayFriends, för att möjliggöra att även dessa personer kan kontaktas.
2.2   StayFriends informerar sina registrerade användare om nyheter, erbjudanden och allmänna teman på StayFriends hemsida och via e-post. Användaren samtycker till att StayFriends skickar automatiska e-postmeddelanden till användaren. Dessa e-postmeddelanden ingår i de tjänster som StayFriends erbjuder. Användaren är införstådd med att somliga av dessa e-postmeddelanden inte kan avbeställas. Användaren kan dock när som helst bestämma sig för att sluta använda de tjänster som erbjuds av StayFriends.
2.3   Det är inte möjligt för användaren att spärra vissa personer från att kunna hitta användaren i databasen. StayFriends betonar att en registrering medför att användaren kan hittas av alla personer som känner till nyckeluppgifter om användaren, såsom skola och årskull.
2.4   StayFriends utformar sina internetsidor på ett sätt som gör att sökmotorer, t.ex. Google m.fl., kan få fram uppgifter om användaren vid sin regelbundna avsökning av sidorna, dock endast i den mån användaren inte har undantagit sig från det alternativet. Detaljerna om detta regleras i dataskyddsbestämmelserna. StayFriends avser därmed öka chanserna att före detta skolkamrater kan hitta och återuppta kontakten med användaren.
2.5   StayFriends strävar efter att tillhandahålla listor över personer som har gått på enskilda skolor för publikation på skolornas webbplatser, eftersom detta vanligen leder till att fler före detta elever registrerar sig. Därmed blir det möjligt för administratörerna av skolornas webbplatser att skapa listor över elever som tidigare har gått på skolan och att lägga ut denna information på sin webbplats.


3. REGISTRERING AV UPPGIFTER

3.1     De tjänster som StayFriends erbjuder förutsätter att användaren själv registrerar och uppdaterar sina personliga användaruppgifter på StayFriends hemsida. Användaren samtycker härmed till att personuppgifterna behandlas och används av StayFriends i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.
3.2   Om användaruppgifterna är ofullständiga eller om användaren uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnar felaktiga uppgifter, kan detta leda till att personer som som vill komma i kontakt med användaren eventuellt inte kan göra det.
3.3   Användaren är skyldig att kontrollera sina egna användaruppgifter med avseende på fullständighet och riktighet. Ändringar av användaruppgifter (i synnerhet kontaktuppgifter) ska göras i de dialogrutor som tillhandahålls för det ändamålet.
3.4   Användaren är skyldig att inte skapa mer än ett användarkonto på StayFriends. Om användaren ändå av misstag registrerar mer än ett användarkonto på StayFriends, ska StayFriends omedelbart informeras om detta via e-post till följande adress: service@stayfriends.se.
3.5   Det är förbjudet för användaren att:
  • använda, lägga upp eller publicera kränkande eller stötande innehåll, eller att länka till sådant material på en annan webbplats, oberoende av om detta innehåll rör andra användare, StayFriends medarbetare eller andra personer eller företag,
  • använda, lägga upp eller publicera moraliskt förkastligt eller pornografiskt innehåll, eller innehåll som strider mot lagar, i synnerhet lagar om skydd av barn och ungdomar, eller att länka till sådant material på en annan webbplats, eller att göra reklam för, erbjuda eller saluföra pornografiska produkter eller produkter som strider mot lagar, i synnerhet lagar om skydd av barn och ungdomar,
  • bryta mot gällande lagar eller att uppmana till lagöverträdelser eller att länka till sådant material.
  • på ett otillbörligt sätt ofreda andra användare (i synnerhet genom elektronisk skräppost s.k. ”spam”),
  • att använda, lägga upp eller publicera innehåll som är rättsligt skyddat (t.ex. genom upphovsrätt, lagstiftning om varumärken, patent eller mönsterrättigheter) resp. tredje parts immateriella rättigheter, utan att ha rätt att göra det,
  • eller att göra reklam för, erbjuda eller saluföra varor eller tjänster, eller att begå eller främja handlingar som utgör en överträdelse av konkurrensreglerna, inklusive progressiv kundvärvning (som kedjebrev, nätverksförsäljning eller pyramidförsäljning).
3.6   StayFriends ber användarna att via e-post kontakta kundtjänst och informera om förbjudna och/eller felaktiga uppgifter. StayFriends kommer då att kontrollera uppgifterna och vidta de åtgärder som StayFriends finner lämpliga.
3.7   Användare som uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter, använder eller lägger upp otillåtet innehåll enligt punkt 3.5 ovan eller missbrukar uppgifter, stängs automatiskt av från StayFriends tjänster. Avgifter som redan har betalats till StayFriends återbetalas inte, varken helt eller delvis, oavsett om den aktuella tjänsten inte har använts fullt ut. StayFriends förbehåller sig dessutom rätten att vidta rättsliga åtgärder.
3.8   StayFriends förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som har skapats av användare. Detta gäller i synnerhet för innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter eller som bryter mot punkt 3.5 ovan. Likaledes kan publicering av kontaktinformation (i synnerhet e-postadresser, kontaktuppgifter för direktmeddelanden och webbadresser) utanför de för ändamålet avsedda dialogrutorna leda till att informationen resp. de medier som använts för publiceringen tas bort.
3.9   Användaren kan när som helst begära att de egna personuppgifterna raderas från StayFriends databas. För att göra det ska användaren vända sig till StayFriends kundtjänst med sin begäran, och anger de uppgifter som användaren har registrerat ska tas bort. StayFriends raderar då uppgifterna inom rimlig tid. Därefter underrättar StayFriends användaren om detta.


4. KOSTNADER, ÅNGERRÄTT OCH FÖRLÄNGNING

4.1     Registreringen på StayFriends är kostnadsfri. Genom att registrera sig på StayFriends får användaren per automatik inte rätt att kostnadsfritt ta del av, eller använda, samtliga tjänster som erbjuds på StayFriends. StayFriends förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållande eller endast mot avgift tillhandahålla vissa tjänster och/eller innehåll.
4.2   Användare kan på StayFriends söka efter andra användare på flera olika sätt, vilka anges på webbplatsen. Vissa av dessa funktioner är avgiftsbelagda. Priser och betalningssätt anges och beskrivs i dialogrutorna för respektive funktion/erbjudande. Användaren har bl.a. möjlighet att på olika ställen på StayFriends köpa ett avgiftsbelagt s.k. GULD-medlemskap.
4.3   Ingående av avtal
4.3.1     I och med användarens registrering ingås ett avgiftsfritt användaravtal mellan StayFriends och användaren. Detta avgiftsfria användaravtal kan när som helst och utan angivande av skäl sägas upp av StayFriends.
4.3.2   Beställningen av det avgiftsbelagda GULD-medlemskapet, genom att användaren klickar på motsvarande knapp, utgör ett erbjudande till StayFriends om att ingå ett tjänsteavtal på de villkor som från tid till annan gäller för GULD-medlemskapet och som kommer till stånd först genom StayFriends att aktiverar GULD-medlemskapet.
4.3.3   Efter lagd beställning och aktivering av medlemskap skickar StayFriends ett e-postmeddelande till användaren där mottagandet av beställningen bekräftas och villkoren för GULD-medlemskapet anges. Denna bekräftelse utgör inget godkännande av användarens erbjudande, utan är endast avsedd som information till användaren och avtalsinnehåll parterna emellan.
4.4   Användaren kan vid köp av ett GULD-medlemskap välja mellan olika betalningssätt (t.ex. kreditkort, faktura eller bankgiro-betalning).
4.5   Ångerrätt och uppsägning
4.5.1   Användaren har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.
Vill användaren utöva ångerrätten ska användaren skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) till StayFriends/ Klassträffen Sweden AB, Salzufer 8, 10587 Berlin, Tyskland, Fax: +49 30 2360785 66 E-post: guld@stayfriends.se. Användaren kan använda den bifogade mallen, men måste inte använda den.
För att användaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att användaren sänder in sitt meddelande om att användaren tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt
Om användaren frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från användaren, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att användaren valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om användarens beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som användaren själv har använt för den inledande affärshändelsen, om användaren inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta användaren något.
Om användaren bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska användaren betala ett belopp som står i proportion till vad användaren mottagit till dess att användaren meddelade oss sin avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.
4.5.2   GULD-medlemskapet förlängs automatiskt vid utgången av den aktuella periodens sista giltighetsdag, såvida användaren inte dessförinnan har avaktiverat denna funktion. Användaren kan närsomhelst avaktivera den automatiska förlängningen, t.ex. på sin profilsida eller genom ett skriftlig meddelande. Exakta perioder och datum för ingående och förlängning anges och beskrivs i dialogrutorna för det aktuella erbjudandet, och meddelas användaren även via e-post. Via den e-postadress som användaren har registrerat, påminner StayFriends användaren inom rimlig tid - senast en månad - innan förlängning kommer att ske.


5. GARANTI OCH ANSVAR

5.1     StayFriends tjänster erbjuds i ”befintligt skick”. StayFriends utfärdar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende fullständigheten och/eller riktigheten i den information som publiceras på StayFriends. StayFriends förbehåller sig rätten att ta bort data sina hemsidor eller att ändra datakategorier på grund av något skäl som StayFriends anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende StayFriends tjänster eller hemsidornas felfrihet eller att StayFriends tjänster eller hemsidorna kommer att fungera utan avbrott. StayFriends har ingen skyldighet att förse användaren med nya, förbättrade eller ytterligare tjänster som StayFriends kan tillhandahålla i framtiden och StayFriends förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när som helst.
5.2   StayFriends kan inte garantera att användaren inte utsätts för oönskade kontakter med andra användare av StayFriends, eftersom varje användare som känner till registrerade uppgifter om till exempel skola och årskull kan få åtkomst till kontaktuppgifterna enligt dessa användarvillkor. StayFriends är befriad från ansvar för följderna av oönskade kontakter.
5.3   StayFriends kan inte garantera att användaren hittar de vänner som hon eller han söker i StayFriends databas. Användaren kan endast komma åt uppgifter om personer som också har registrerat sig som användare på StayFriends. Det kan också förekomma att det inte finns några fler uppgifter som matchar nyckeluppgifterna.
5.4   StayFriends ansvarar inte för uppgifter som har angetts felaktigt av en användare vid registreringen. StayFriends påtar sig inte heller något ansvar för att kontaktuppgifter är aktuella eller användbara.
5.5   StayFriends påtar sig inget ansvar för skador på användarens datorsystem, såvida dessa inte har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet från StayFriends sida.
5.6   StayFriends tar inget ansvar för det innehåll, de uppgifter och/eller den information som användare tillhandahåller, och tillägnar sig inte sådant innehåll, uppgifter och/eller information. StayFriends kan inte garantera att det innehåll och de uppgifter som användarna publicerar är korrekta, fyller ett visst ändamål eller kan tjäna ett sådant ändamål.
5.7   StayFriends påtar sig inget ansvar för innehållet i erbjudanden som innehåller en länk till, eller information om, StayFriends.
5.8   StayFriends påtar sig inget ansvar för tillgängligheten och kvaliteten av de uppgifter och funktioner som tillhandahålls på StayFriends webbplats.
5.9   StayFriends ansvarar varken för innehållet i erbjudanden från samarbetspartner till StayFriends eller för sidor som StayFriends erbjuder en länk till. För dessa innehåll och erbjudanden ansvarar respektive leverantörer.
5.10   Gentemot samarbetspartner ansvarar StayFriends endast för uppsåt och grov vårdslöshet i händelse av åsidosättande av skyldigheter enligt avtal. StayFriends ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador.
5.11   Friskrivning
5.11.1     Användaren befriar StayFriends från alla anspråk inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare eller tredje parter gör gällande mot StayFriends på grund av det innehåll, de uppgifter eller den information som användaren har publicerat genom StayFriends.
5.11.2   Vidare befriar användaren StayFriends från alla anspråk inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare eller tredje parter gör gällande mot StayFriends på grund av användarens användning av de tjänster som tillhandahålls av StayFriends.
5.11.3   Användaren skall stå för samtliga kostnader och skador som åsamkas StayFriends till följd av kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive de kostnader som uppstår i samband med rättegången. StayFriends samtliga ytterligare rättigheter och skadeståndsanspråk kvarstår oförändrade.
5.11.4   Om tredje parts rättigheter kränks genom användarens användning av de tjänster som tillhandahålls på StayFriends webbplats, ska användaren efter anmodan från StayFriends omedelbart sluta med den avtals- och/eller lagstridiga användningen.
5.12   Användaren har inte rätt till ersättning av indirekta kostnader eller ersättning för skador eller förluster som till exempel utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdförluster till följd av användarens nyttjande av StayFriends tjänster. Användaren har inte heller rätt till ersättning om innehåll som användaren har publicerat på StayFriends för det fall tjänsterna förvanskas eller innehållet går förlorat.
5.13   Användaren kan inte göra några andra rättigheter än de rättigheter som anges i dessa användarvillkor gällande mot StayFriends, såvida inget annat följer av tvingande lagstiftning.


6. SYSTEMINTEGRITET

6.1     Användaren får inte använda några anordningar, programvaror, program eller andra rutiner som kan störa StayFriends system. Användaren får inte heller vidta några åtgärder som kan leda till en oacceptabel överbelastning av systemen.
6.2   De uppgifter och det innehåll som publiceras på StayFriends webbplats får inte kopieras, bearbetas, mångfaldigas eller på annat sätt användas av användare utan respektive rättsinnehavares föregående skriftliga samtycke.


7. ÖVERLÅTELSE

StayFriends har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av dessa användarvillkor till tredje part. Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av dessa användarvillkor utan föregående skriftligt samtycke från StayFriends.


8. TILLÄMPLIG LAG OCH LAGA DOMSTOL

För dessa användarvillkor, dataskyddsbestämmelser och GULD-medlemskapet gäller svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol i Sverige.


9. SLUTBESTÄMMELSER

9.1   Namnet StayFriends, dess logotyp och övriga innehåll på www.stayfriends.se får endast användas utanför StayFriends efter föregående skriftligt tillstånd från StayFriends företagsledning.
9.2   StayFriends har när som helst rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar i dessa användarvillkor som föranleds av lagar, föreskrifter eller myndighetsbeslut.
9.3   Om enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor är eller blir ogiltiga, påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska i så fall ersättas med en annan rättsligt giltig bestämmelse som i ekonomiskt avseende ligger så nära som möjligt den ogiltiga bestämmelsens andemening och syfte.
9.4   Eventuella frågor eller kommentarer kan användaren skicka skriftligen till följande adress:

Klassträffen Sweden AB (556648-1056)
StayFriends GmbH
Salzufer 8
10587 Berlin

Tyskland
E-post: service@stayfriends.se

  13 juni 2018, Klassträffen Sweden AB/StayFriends


Här kan du ladda ned en PDF-version: juni 2018.

Här kan du ladda ned vår ångerblankett för att ångra ditt köp av Guldmedlemskapet.

Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att ångra ditt köp av Guldmedlemskapet.

Tvistlösning

Europeiska kommissionen har tagit fram en webbplats för alternativ tvistlösning mellan konsumenter och näringsidkare gällande köp av varor eller tjänster på nätet. Webbplatsen når du här.Har du frågor, kan du maila oss till vår Medlemssupport.Ditt samtycke till Dataskyddsbestämmelserna måste du ge vid registreringen för att vidare kunna använda tjänsterna på StayFriends.