/stayfriends-jaxrs/Skola/Heby/Grundskola/Vittinge-Naerskola-S-1T7H-S