/stayfriends-jaxrs/Skola/Upplands-Vaesby/Grundskola/Vaesbyskolan-S-1QTI-S